Raymond Hains

Saint-Brieuc, France, 1926 - Paris, France, 2005