Preguntas frecuentes

Visita - Horarios e tarifas

Cal é o horario do Museo?
Pode consultar os nosos horarios e días de peche na sección horarios e tarifas.

Cal é o prezo dunha entrada ao Museo? Hai entradas con desconto?
Na sección horarios e tarifas poderá atopar todas as tarifas aplicables. O Museo recomenda a entrada para 2 visitas.

Pódense mercar entradas por internet?
Si, as entradas están á venda no seguinte enlace.

A onde me podo dirixir en caso de problemas coa compra de entradas por internet?
Ao teléfono (34) 917911330 ou á dirección de correo: museoreinasofia@clorian.com

A onde me podo dirixir en caso de precisar información xeral?
Ao teléfono (34) 917741000 ou á dirección de correo: info@museoreinasofia.es

Quen pode acceder ao Museo de maneira gratuíta e que documentación hai que presentar para acreditar a gratuidade?
Pode consultar os colectivos exentos de pago no seguinte enlace.

É imprescindible presentar o documento oficial que se expida para cada caso. Non serán válidos aqueles documentos que non reflicten a súa data de caducidade.

Cal é a política de devolución das entradas?
Con carácter xeral non se admiten cambios nin devolucións. Unha vez adquiridas as entradas non se realizarán cambios nin devolucións, excepto nos casos nos que non sexa posible a prestación do servizo polo Museo por circunstancias sobrevindas e alleas ao usuario. A devolución do importe será realizada polo mesmo método que fora empregado no momento do pago.

É posible recoller anticipadamente as entradas gratuítas?
Non. As entradas gratuítas só entregan no día da visita.

Dispón o Museo de horarios ou días gratuítos?
Si, pode consultar os horarios e días gratuítos na sección horarios e tarifas.

Hai que pagar ou reservar entradas para ver as exposicións do Palacio de Cristal e Palacio de Velázquez?
A entrada a estas sedes é gratuíta. Non é preciso reservar.


 

Visita - Durante a visita

Pódese entrar no Museo con mochilas ou outros vultos?
Só é posible acceder con bolsos pequenos onde se porten os obxectos persoais e mochilas que non superen os 30 x 30 cm.
As persoas que accedan con mochilas pequenas deben levalas na parte dianteira do corpo, para evitar molestias ao resto de visitantes ou ocasionar roces coas obras.

Pódese saír e volver a entrar no Museo?
Si. A entrada é válida para todo o día. É imprescindible mostrala cada vez que acceda novamente.

Está permitido facer fotos no interior do Museo?
Está permitido realizar fotografías sen flash, sen trípode, sen pau de móbil ou calquera outro elemento de estabilización de cámaras fotográficas en todas as sedes, salvo nos lugares nos que se indique o contrario.

Hai visitas guiadas?
Os visitantes individuais poden desfrutar do programa de visitas comentadas levadas a cabo polo equipo de mediación cultural. Xeralmente non se require reserva previa para participar nesta actividade. Pode consultar o programa no seguinte enlace.

O Museo dispón á súa vez dun programa de visitas guiadas privadas dirixido a particulares, empresas e entidades. Pode atopar máis información no seguinte enlace.


 

Visita - Grupos

Onde podo informarme sobre a visita de grupo e a reserva e/ou compra de entradas?
No Centro de Atención ao Visitante: museoreinasofia@clorian.com

Tfno.: (34) 91 7911330

Ou na nosa páxina web no seguinte enlace.

Onde podo informarme sobre as visitas guiadas privadas en grupo?
O Museo dispón dun programa de visitas guiadas privadas para grupos dirixido a particulares, empresas e entidades. Pode atopar máis información no seguinte enlace.


 

Visita - Servizos

Hai servizo de audioguías e radioguías?
O servizo atópase suspendido temporalmente.

Si, existe un servizo de audioguías e radioguías. Para máis información sobre a súa contratación consulte o apartado de servizos.

Cal é o horario e contacto da librería/tenda?
Pode consultar esta información na páxina de La Central e da Tenda.

Hai algún bar ou restaurante?
Si. Cafetería Restaurante NuBel e Restaurante Arzábal.


 

Coleccións

Para realizar unha proposta de adquisición, cal é o contacto?
A información pode enviarse ao seguinte correo electrónico:
secretaria.direccion@museoreinasofia.es
Ou por correo á atención de:

Secretaría de Dirección
C/ Santa Isabel, 52
Madrid 28012

Para solicitar imaxes de obras da Colección, cal é o procedemento?
Calquera xestión relacionada coa solicitude de imaxes do Arquivo Fotográfico del Museo Reina Sofía, pode realizarse a través do correo electrónico archivofotografico@museoreinasofia.es

Taxación e valoración de obras
O Museo Reina Sofía, ao ser un museo público, non pode realizar expertizacións de obras de arte a particulares, de acordo coa lexislación vixente. Para iso debe poñerse en contacto cunha galería de arte ou cunha casa de poxas.


 

Exposicións

Para expoñer obra no Museo Reina Sofía, cal é o procedemento?
As exposicións temporais do Museo Reina Sofía inclúen dende grandes retrospectivas, exposicións históricas e de teses, a exposicións monográficas e proxectos específicos de nova produción encargados para o Palacio de Cristal do Parque del Retiro ou dentro do Programa Fisuras, co que o Museo pretende ofrecer un ámbito e uns recursos a artistas do panorama internacional que comezan a desenvolver unha carreira madura.

O programa de exposicións do Museo planifícase con tres ou máis anos de antelación e habitualmente as exposicións son o resultado de propostas xeradas polo propio Museo ou colaboracións con outras institucións. Todas as exposicións e encargos específicos son o resultado dunha invitación directa por parte do Museo a artistas e comisarios, tendo en conta as liñas de programación nese momento.

O ámbito temporal das exposicións programadas no Museo Reina Sofía abarca dende o ano 1900 á actualidade.

Se quere enviar unha proposta de exposición debe dirixila en formato dixital a:

exposiciones@museoreinasofia.es

Los proxectos serán revisados polo equipo artístico do Museo. Consideracións a ter en conta:

  • Incluír carta explicando o traballo ou proxecto e axuntando un CV se se considera preciso.
  • Dado o volume de propostas que se reciben, o Museo Reina Sofía só se compromete a responder a aquelas que consideren apropiadas para os seus programas.
  • Intentarase responder a estas no prazo de dous ou tres meses a partir da súa recepción.
  • Se intenta realizar a súa primeira exposición en España, aconséllase contactar en primeiro lugar con espazos expositivos máis pequenos.
  • O Museo Reina Sofía, ao non ser un espazo comercial, non pode representar aos artistas nin vender as súas obras.
  • Non é preciso enviar materiais adicionais ao Director do Museo ou á Xefa da Área de Exposicións.

 

Restauración

Cales son os criterios de restauración á hora de intervir unha obra?
O Departamento de Conservación-Restauración forma parte do Museo e, ao ser unha institución pública, non facilita asesoramento a particulares, xa que se cingue á labor de conservación e restauración da Colección pertencente ao Museo Reina Sofía.

A sección web do Departamento de Conservación-Restauración ofrece información sobre o proceso de restauración dalgunhas obras da Colección, así como sobre a Xornada de Conservación de Arte Contemporáneo que se celebra anualmente en febreiro, onde se organizan discusións e foros entre profesionais do sector.

Pódense realizar prácticas de formación no Departamento de Conservación-Restauración?
Para ofertas de emprego e formación, por favor consulte o seguinte enlace.


 

Actividades públicas

Pódense realizar prácticas de formación no Departamento de Actividades Públicas?
Para ofertas de emprego e formación, por favor consulte o seguinte enlace.


 

Educación

Pódese organizar unha visita escolar sen guía do Museo?
Os grupos de escolares poden acudir ao Museo de forma autónoma. Consulte a información de reserva no seguinte enlace.

Hai visitas guiadas en grupo para escolares?
As visitas guiadas en grupo non están dispoñibles temporalmente. Pode consultar o programa de actividades para escolares na sección de educación.

Cal é o procedemento para inscribir a un grupo nas actividades escolares?
Toda a información acerca das actividades para escolares está dispoñible en Educación. O procedemento de inscrición está dispoñible en “Modo de inscrición” na páxina de cada actividade.

Cal é o custo das actividades para público escolar?
Todas as actividades para público escolar son gratuítas.

Existen actividades para público infantil no museo? Dende que idades?
As actividades para nenos comezan a partir dos 5 anos e plantéxanse como unha experiencia compartida co adulto acompañante. A programación de actividades pódese consultar no seguinte enlace.

Pódese acceder a un asesoramento específico á hora de plantexar a súa visita con menores a través do Punto de Información de Educación.

Hai actividades para mozos ou adolescentes no museo?
Existe un programa para mozos entre 15 e 17 anos e outro para aqueles entre 18 e 21 chamados equipo1517 e equipo1821 respectivamente. Podes atopar toda a información no proxecto Equipo na sección de Educación.

Cando comeza o prazo de inscrición das actividades para familias?
O prazo de inscrición para as actividades de nenos e adultos ten lugar durante a primeira quincena de setembro.


 

Accesibilidade

O Museo é accesible para persoas con cadeira de rodas?
En liñas xerais o Museo Reina Sofía cumpre coa normativa vixente en materia de accesibilidade e a práctica totalidade dos seus espazos visitables son plenamente accesibles. Existen unha serie de aspectos mellorables cuxas condicións de acceso poden consultar Servizos/Accesibilidade.

O Museo presta cadeiras de rodas? E bastóns?
Si, o Museo dispón de cadeiras de rodas que se prestan por orde de solicitude á súa chegada ao Museo. Deben solicitarse nos Puntos de Información de Sabatini ou Nouvel. Na petición deberán incluírse os datos persoais do solicitante incluíndo DNI, pasaporte ou similar.

O Museo dispón de cadeiras bastón para aqueles visitantes que o requiran. Préstanse nos puntos de atención ao visitante do Edificio Sabatini, na Planta 1 e a Planta 2.

Existen prazas de aparcamento reservadas para vehículos adaptados?
O Museo non dispón de prazas de aparcamento para visitantes, polo que non existen tampouco prazas reservadas. Existe un parking público de pago baixo a Praza Sánchez Bustillo. Non obstante, e só se existe dispoñibilidade de espazo, os grupos ou persoas que acudan en vehículos adaptados poden aparcar gratuitamente no molle de carga do Museo, con acceso por Calle Argumosa, esquina con Calle Hospital. É preciso solicitar este servizo con antelación no correo electrónico: accesibilidad@museoreinasofia.es

As persoas con discapacidade poden acceder ao Museo de forma gratuíta e sen esperar as posibles colas de acceso?
Si, as persoas con discapacidade gozan de gratuidade no acceso ao Museo, previa acreditación coa tarxeta correspondente. No caso de que sexa imprescindible a presencia dun acompañante, tamén estará exento de pago. Pode consultar as condicións completas no seguinte enlace.

As persoas con discapacidade poden acceder sen esperar as posibles colas dirixíndose directamente ao mostrador de Taquillas de acceso preferente, situado no Edificio Sabatini.

Dispón o Museo de Intérpretes en Lingua de Signos Española?
O servizo de Intérpretes de Lingua de Signos (LSE) ofrécese a petición do usuario, para a súa prestación en calquera das actividades ofrecidas polo Museo. É imprescindible solicitar o servizo ao inscribirse con polo menos 15 días de antelación en accesibilidad@museoreinsofia.es.

Pode consultar as visitas comentadas inclusivas con intérprete en LSE que se programan mensualmente na correspondente sección de educación.

Disponse de bucles de indución magnética?
O servizo atópase suspendido temporalmente.

Si, existen bucles magnéticos nos mostradores de Información e de taquillas dos Edificios Sabatini e Nouvel, así como no mostrador de audioguías do Edificio Sabatini, que están sinalizados coa súa icona identificativa.

Ademais disponse dun servizo gratuíto de préstamos de lazos persoais de indución magnética compatibles coas audioguías e utilizables tanto nas visitas comentadas como nos actos que teñen lugar nos Auditorios. Máis información en Visita/Accesibilidade/Servizos

Cal é o procedemento para recibir información das convocatorias de visitas comentadas para persoas cegas e/ou para persoas xordas?
Pode enviar un correo electrónico coa súa consulta a accesibilidad@museoreinasofia.es.


 

Aluguer de espazos

Pódense alugar espazos para organizar eventos?
Si, é posible alugar espazos para celebrar eventos. A información sobre aluguer de espazos atópase no seguinte enlace ou pódese remitir a solicitude á dirección alquiler.espacios@museoreinasofia.es

Pódense realizar filmacións e sesións de fotos con fins comerciais?
Si, é posible mediante unha solicitude á dirección alquiler.espacios@museoreinasofia.es

Pódese visitar o Museo fóra do horario de apertura ao público?
É posible realizar visitas privadas durante o horario de peche do Museo. Máis información no seguinte enlace ou mediante solicitude a alquiler.espacios@museoreinasofia.es