Monumento a los pájaros (fragmento) (Monument to the Birds [Fragment])