Alberto Pérez Piqueras

Saragossa, Spain, 1908 - Unknown, 1965