Paul McCarthy / Salt Lake City, Utah, USA, 1945

Share