Sarah Maldoror / Gers, France, 1929 - Paris, France, 2020

Share