Menchu Gal (Carmen)

Irún, Guipúzcoa, Spain, 1918 - 2008