Rafael Botí / Córdoba, Spain, 1900 - Madrid, Spain, 1995

Share