Entrada gratuïta amb acreditació

Recollida d'entrades a les taquilles del Museo, després de presentar el document oficial acreditatiu vàlid en cada cas i degudament actualitzat, que mostri de manera visible el període de validesa o la data de caducitat.

En el cas que els documents no incloguin fotografia, s'hi haurà de mostrar el DNI o el passaport.

 • Menors de 18 anys
 • Majors de 65 anys
 • Estudiants d'entre 18 i 25 anys de qualsevol titulació (es recomana als alumnes estrangers presentar el carnet internacional d'estudiants, ISIC)
 • Estudiants majors de 25 anys que cursin estudis de Grau i Postgrau en Belles arts, Conservació i Restauració, Història i Història de l'Art
  Periodistes
 • Titulars del carnet jove o document equivalent
 • Persona amb discapacitat del 33% o superior, d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, dictada en aplicació del que es preveu en la disposició final segona de la Llei 26/2011, d'1 d'agost, d'adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat. També podrà accedir al museu de manera gratuïta la persona que l'acompanyi, sempre que aquesta sigui imprescindible perquè pugui fer la visita i aquesta circumstància consti a la targeta o resolució de discapacitat expedida a aquest efecte
 • Persones en situació legal de desocupació
 • Personal docent en actiu (es recomana als professors estrangers presentar el carnet internacional de professor ITIC)
 • Grups familiars integrats per almenys un adult i tres descendents (o dos, si un té alguna discapacitat), inclosos en el mateix títol de família nombrosa
 • Guies oficials de turisme
 • Personal que presta els seus serveis als museus adscrits al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport d'Espanya
 • Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
 • Fundació Museo Reina Sofía
 • Fundació Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
 • Donants de béns culturals al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
 • Voluntaris culturals al Museo
 • Institucions membre de la confederació L’Internationale
 • Membre del programa de fidelització del Museo
 • Membres subscrits a la targeta ABONOTEATRE de la Fundació d'Amics del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofía (de l'1 al 30 de juny del 2024)
 • Membres de les associacions següents:

A Col·lectiva (Associació Professional d'Artistes de Galícia)
AAVA (Asociación de las Artes Visuales de Asturias)
AAVIB (Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears)
Acción! MAD (Asociación Acción! MAD)
AEM (Asociación Española de Museólogos)
AICAV (Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales)
ANABAD (Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Museólogos)
APROHA (Asociación Profesional Española de Historiadores del Arte)
AVA Castilla y León (Artistas Visuales Agrupados de Castilla y León)  
AVAEX (Asociación de Artistas Visuales y Asociados de Extremadura)
AVAM (Artistas Visuales Asociados de Madrid)
AVVAC (Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló)
CIMAM (Comité Internacional de Museos de Arte Moderno)
COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid)
Consorcio de Galerías españolas de Arte Contemporáneo
GEIIC (Grupo Español del International Institute for Conservation)
IAA/AIAP (International Association of Art/Association Internationale des Arts Plastiques/Asociación Internacional de Artes Plásticas)
IAC (Instituto de Arte Contemporáneo)
ICOM (Consejo Internacional de Museos)
ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios)
MAV (Asociación de Mujeres en las Artes Visuales)
PAAC (Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya)
UAVA (Unión de Artistas Visuales de Andalucía)
UNION AC (Unión de Artistas Contemporáneos de España)