Cerca

Fundación Museo Reina Sofía

Missió


La Fundación Museo Reina Sofía neix el 2012 amb el triple objectiu d'impulsar un sistema de treball en xarxa —que inclogui museus i centres d'art, universitats, centres d'estudi i altres espais de generació de pensament—, obrir el museu a una major participació de la societat , i modernitzar-ne els mecanismes de gestió així com ampliar-ne el grau d'autofinançament.

Atès que la nostra és una època marcada per la crisi, un període de canvis profunds que afecten les nostres certeses més sòlides, la formulació de models que ens permetin acarar els nous reptes no es pot dur a terme des dels paràmetres d'un món estàtic, sinó que exigeix la mobilització de recursos intel·lectuals i imaginatius i també la posada en comú de nombroses voluntats diverses.

En l'actualitat, les institucions s'enfronten amb un repte doble: el de respondre a un context de producció i difusió de coneixement en l'àmbit internacional i el de dotar-se d'unes estructures dúctils i sostenibles en els termes de la nova economia global. Tradicionalment, els museus han estat animats per lògiques de conservació i de fixació d'identitats concebudes dintre dels límits d'un territori fix i tancat. Els seus models institucionals i les seves estructures de funcionament reflecteixen encara aquesta missió i aquests marcs d'acció. En el moment present, però, la cultura es conforma a partir d'un flux d'idees, valors i afectes que desborden els models esmentats.

El replantejament del museu passa, doncs, per superar la convencional noció exclusivista de la cultura i projectar un nou camp d’operacions: el del comú. Aquest terme al·ludeix a una multitud de singularitats que no es poden emmarcar dins d’una estructura estanca, sinó que es connecten entre si a través d’una estructura de xarxa. Enfront del museu tancat en si mateix, proposem una trama oberta d’institucions, grups i agents de natura diversa que, situats i implicats en el món, comparteixen i posen en circulació objectes, sabers i relats, conscients que en el món actual la cultura es genera gràcies a la feina d’aquesta fàbrica comuna.

El Museo Reina Sofía ja opera en gran mesura en aquests termes. El seu grau de col·laboració amb institucions i col·lectius d’arreu del món s’ha incrementat exponencialment en els darrers anys i participa, d’un forma activa i amb veu pròpia, en els fòrums més importants de la cultura contemporània.

La creació de la Fundació respon a la necessitat de dotar el Museu d’una estructura i unes eines adequades que converteixin aquest conjunt de col·laboracions i intervencions disperses en la base d’una nova forma d’entendre la institució museística més d’acord amb les demandes i aspiracions de la societat. La Fundació pretén ser una plataforma des de la qual poder assajar nous protocols d’acció, avançar cap a una noció compartida del patrimoni material i immaterial, preservar i activar la memòria més enllà de les dinàmiques de centre i perifèria, i posar en valor les aptituds poètiques i el judici crític com a mecanismes per interpretar el món.

 

 

 

Objectius


La Fundación Museo Reina Sofía es planteja com una estructura global, coherent i sostenible que neix per desenvolupar i impulsar el projecte Red de Museos del Sur.

Els programes impulsats per la Fundació, condensats a l’entorn del projecte Red de Museos del Sur, se centraran prioritàriament en les següents línies d’actuació:

  1. Crear un patrimoni compartit que contempli tant les cessions, donacions, compres o dipòsits d’obres d’art com l’impuls d’una política comuna d’adquisicions.
  2. Potenciar la circulació de programes i exposicions.
  3. Fomentar el disseny d’activitats elaborades de manera conjunta.
  4. Crear un arxiu comú. En aquesta línia, el treball que ha realitzat fins ara la Red Conceptualismos del Sur es modèlic.
  5. Concebre programes d’investigació i de creació artística i elaborar línies formatives en col·laboració amb universitats i comunitats acadèmiques.
  6. Afavorir la reflexió i el debat i proposar nous espais de visibilitat.
  7. Crear una plataforma digital a través de la qual la Red de Museos del Sur i tots els seus components augmentin la seva capacitat d’interpel·lació i de difusió del coneixement. Aquesta plataforma es concep com un gran arxiu d’arxius que permeti relacionar les diverses narracions que s’obren des de la cultura i l’art modern i contemporani.

Crear una plataforma digital a través de la qual la Red de Museos del Sur i tots els seus components augmentin la seva capacitat d’interpel·lació i de difusió del coneixement. Aquesta plataforma es concep com un gran arxiu d’arxius que permeti relacionar les diverses narracions que s’obren des de la cultura i l’art modern i contemporani.

  

Patronat


Patrons Nats


Ministre d'Educación, Cultura i Esport
José Ignacio Wert Ortega

Secretari d’Estat de Cultura
Ministre d'Educación, Cultura i Esport
José María Lassalle Ruiz

Subsecretari d’Educació, Cultura i Esport
Ministre d'Educación, Cultura i Esport
Fernando Benzo Sainz

President del Patronato de la Fundación Museo Reina Sofía
President del Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Guillermo de la Dehesa Romero

Vicepresident segon de la Fundación Museo Reina Sofía
Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Manuel Borja-Villel

Patrons Fundadors (2012)

Juan Carlos Verme, Vicepresident primer de la Fundación Museo Reina Sofía
Ricardo Espírito Santo Salgado
George Grünberg Schneider
Helga Müller de Alvear
José Olympio da Veiga Pereira
Juan Antonio Pérez Simón
Patricia Phelps de Cisneros
Álvaro Saieh
Hugo Arnoldo Sigman Pomerantz i Silvia Gold Turjanski
Ricardo Steinbruch i Susana Leirner Steinbruch
Luiz Augusto Teixeira de Freitas i María Beatriz Quintella

Patrons

Aníbal Jozami i Marlise Ilhesca de Jozami
José Lladó Fernández-Urrutia
Ana Luiza Teixeira de Freitas

Share